Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Firma EK Dariusz Zalewski, Biskupińska 53/2, 20-830 Lublin; rejestracja w Polsce).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

Uwaga! Rejestracja na platformie edukacyjnej Akademia.Kursy-Zalewski. Info wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§1 Definicje

1. Sprzedający: Firma EK Dariusz Zalewski, Biskupińska 53/2, 20-830 Lublin, 513043260

NIP: 7131652468, REGON: 061252493. (Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT i jest zwolniony z kasy fiskalnej) KONTO BANKOWE: 47 1140 2004 0000 3802 7472 6696

2. Platforma edukacyjna – Akademia Klasyczna dostępna poprzez Internet, działający pod adresem https://akademia.kursy-zalewski.info.

4. Kurs – szkolenie, nagrania video, audio, pdf, artykuł udostępniony na platformie edukacyjnej.

5. Strona produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o konkretnym Kursie.

7. Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu kursu lub subskrypcji.

8. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca rejestracji na Platformie Edukacyjnej

9. System sprzedaży – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

10. Dostęp – czas w jakim Kupujący (Użytkownik) może korzystać z pojedynczego Kursu bądź Subskrypcji.

11. Subskrypcja – czasowy dostęp do wszystkich kursów na platformie edukacyjnej Akademia.Kursy-Zalewski. Info

12. Cena – informacja określająca koszt dostępu do określonego Kursu bądź Subskrypcji.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (nie zawierają podatku VAT, gdyż Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT).

3. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://akademia.kursy-zalewski.info/, należy je wszystkie wyłączyć. Platforma wykorzystuje (obok innych form opłacania zamówień) bezpieczny system płatności Tpay.

4. Korzystania przez Użytkownika z platformy edukacyjnej https://akademia.kursy-zalewski.info możliwe jest po zarejestrowaniu w systemie, co wiąże się z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę.

5. Kupujący może skorzystać z funkcji rejestracji w systemie sprzedaży w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego (Użytkownika), który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący (Użytkownik) ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia konta z platformy edukacyjnej.

6. Kupujący zobowiązany jest do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b. korzystania z platformy w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach platformy niezamówionej informacji handlowej (spam),

d. korzystania z platformy edukacyjnej w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach platformy edukacyjnej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f. korzystania z platformy edukacyjnej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 Zawarcie umowy i realizacja.

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Jednak serwis platformy nie jest dostępny w niedziele i święta.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

- zarejestrować się w systemie;

- wejść na stronę produktu;

- złożyć zamówienie;

- dokonać płatności.

3. Zakupiony przedmiot umowy jest udostępniany na platformie https://akademia.kursy-zalewski.info/.

4. Sprzedający może rozwiązać umowę, w przypadku naruszenia Regulaminu przez Kupującego.

5. Sprzedający nie jest zobowiązany do przechowywania treści Kupującego.

6. Kupujący w każdej chwili może wyrejestrować się z platformy edukacyjnej.

§4 Cennik

1. Cennik dostępny jest na stronie https://akademia.kursy-zalewski.info

2. Kupujący opłaca dostęp poprzez system płatności on-line (płatności kartami, t-pay).

3. Opłata dostępu do Kursu lub Subskrypcji następuje z góry za nadchodzący okres dostępności.

4. Okres rozliczeniowy kończy się w dniu poprzedzającym datę zakończenia dostępności do Kursu lub Subskrypcji.

5. Użytkownik zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej w przypadku płatności cyklicznych. W każdej chwili może zrezygnować z tej opcji i odpiąć kartę płatniczą.

6. Użytkownik jest świadomy i wyraża zgodę na korzystanie przez Sprzedającego z instytucji finansowych, które pośredniczą w procesie płatności.

7. Brak opłaty skutkuje zablokowaniem dostępu do kursów.

8. Cennik może ulec zmianie. Zmiana wchodzi w życie poprzez powiadomienie Użytkownika w wyniku zamieszczenia informacji na stronie lub e-mail. Korzystanie z platformy edukacyjnej po otrzymaniu powiadomień wiąże się z akceptacją zmian w Cenniku.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy (reklamacji)

1. Kupującemu przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (dotyczy np. przedmiotów materialnych).

2. Sprzedający ustala okres gwarancyjny 14 dni od momentu udostępnienia Kursu/Subskrypcji, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedający ustala taką gwarancję pomimo, że rozpoczęcie świadczenia (dostęp do produktów cyfrowych) następuje przed terminem odstąpienia od umowy art. 38 Prawa konsumenckiego.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może wysłać na adres e-mailowy: admin@kursy-zalewski.info

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Dane użytkownika platformy są usuwane z systemu.

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci cenę za kurs lub subskrypcję.

§ 6. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia (rejestracji) swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.

3. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Dane będą przetwarzane do upływu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Kupujący ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli Kupujący uzna że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

4. Wyłączenie odpowiedzialności. Wszelkie decyzje lub zaniechania podjęte na podstawie prezentowanych na platformie edukacyjnej treści Użytkownik podejmuje wyłącznie na własną odpowiedzialność.